Úvod

SKVIR logoSpoločnosť kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie (SKVIR) je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE). SKVIR združuje všetkých lekárov na Slovensku so záujmom o vaskulárnu a nevaskulárnu intervenčnú rádiológiu a o problematiku neinvazívneho zobrazovania kardiovaskulárnych ochorení pomocou najmodernejších zobrazovacích technológií. Činnosť SKVIR pri SLS sa riadi stanovami SKVIR. Cieľom SKVIR je hájenie profesných záujmov svojich členov, zvyšovanie odbornej úrovne poskytovanej starostlivosti a vzdelávanie na poli kardiovaskulárnej, intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby na Slovensku. SKVIR má ďalej za úlohu rozvíjať odbornú, vedeckú a pedagogickú činnosť v kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológii a spolupracovať s ekvivalentami SKVIR v zahraničí a na celoeurópskej úrovni (CIRSE). SKVIR pri SLS je ideovým pokračovateľom a nadväzuje na činnosť PS KVIR pri SRS, ktorá vznikla na jeseň 2007 a jej činnosť bola ukončená rozhodnutím výboru PS KVIR 29.12.2011, kedy sa pretransformovala do SKVIR. V januári 2012 na základe žiadosti prípravného výboru sa SKVIR stala kolektívnym členom SLS. V európskom kontexte je analógom SKVIR Európska spoločnosť pre kardiovaskulárnu a intervenčnú rádiológiu (CIRSE), so zámorským ekvivalentom - Spoločnosťou intervenčnej rádiológie (Society of Interventional Radiology - SIR).